Algemene voorwaarden

YoNiRo Nails, nagelstudio

Deel YoNiRo Nails

Bij nagelsalon YoNiRo Nails gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen YoNiRo Nails en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen YoNiRo Nails
YoNiRo Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de momenteel bekende stand der wetenschap. YoNiRo Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan YoNiRo Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag YoNiRo Nails het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag YoNiRo Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
YoNiRo Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door YoNiRo Nails.

4. Betaling
YoNiRo Nails vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
YoNiRo Nails vermeldt prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving (Tikkie) te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet YoNiRo Nails voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan YoNiRo Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

YoNiRo Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. YoNiRo Nailsl behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
YoNiRo Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, YoNiRo Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid
YoNiRo Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YoNiRo Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding
YoNiRo Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
YoNiRo Nails geeft de cliënt een week (zeven dagen) garantie op de behandelingen en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
– De cliënt andere producten dan door YoNiRo Nails geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tiplijst niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
– De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
– De cliënt jonger dan 16 jaar is.

9. Beschadiging en Diefstal
YoNiRo Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
YoNiRo Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van YoNiRo Nails.
YoNiRo Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal YoNiRo Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien YoNiRo Nails en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

11. Nail Art
Indien YoNiRo Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan YoNiRo Nails. YoNiRo Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft YoNiRo Nails het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht
Op elke overeenkomst tussen nagelstudio YoNiRo Nails en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

15. Leeftijd
De minimale leeftijd die YoNiRo Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met YoNiRo Nails.